Archive for the ‘Na językach’ Category

WYSTRZEGAJ SIĘ CISZY

Marki i produkty, o których się nigdy nie mówi, umiera­ją powolną śmiercią – chyba że firma chce pakować w nie gigantyczne sumy, które wyda na płatną reklamę. Innym wyjątkiem są marki, których pozycja na rynku jest ugruntowana i które inwestowały wielkie kwoty pie­niędzy przez wiele lat. One będą dominować wiecznie, dzięki raz uzyskanej i utrzymywanej […]

KRZYWA SPRZEDAŻY

Skuteczne wprowadzenie produktu tą właśnie metodą składa się z trzech etapów: kiełkowania, wzrostu i po­nownego odkrycia. Kiełkowanie. To proces przygotowywania grun­tu, siania nasion i zapuszczania korzeni na tyle silnych, by pozwoliły przetrwać burzę. Na tym etapie nie ma zbyt wielu owoców (sprzedaży). Na tym etapie działania ogra­niczają się do rozprowadzania produktu lub marki jedy­nie w […]

LANSOWANIE POPRZEZ ODKRYCIA

Klasyczna, niekonwencjonalna metoda wprowadzania na rynek nowych produktów ma już swoją nazwę: lansowa­nie poprzez odkrycie. W ramach tej koncepcji pozwala się konsumentom na samodzielne odkrywanie nowej marki, aby związali się z nią emocjonalnie, zamiast wci­skać im ją na siłę. Metoda ta powstała w celu zarządzania procesem, w którym docelowa grupa konsumentów jest przekonana, iż osobiście […]

NIETYPOWE METODY WPROWADZANIA NOWYCH PRODUKTÓW

W niektórych wypadkach lepiej jest, gdy konsumenci nie dowiadują się o nowej marce poprzez reklamę. Jeżeli osoby określane jako „wpływowe”, które szczycą się od­krywaniem nowych produktów, dowiedzą się o czymś nowym z telewizji, zakładają, że wszyscy już o tym wie­dzą. Pozbawia je to poczucia wyjątkowości i zadowolenia z posiadania uprzywilejowanych informacji oraz odbiera poczucie dodatkowej […]

CZY ZAWSZE POTRZEBUJESZ REKLAMY ?

Tradycyjny dom towarowy to dzisiaj niemal wymarły gatunek, który ustąpił miejsca centrom handlowym. Centrum handlowe to po prostu większy dom towaro­wy, w którym każdy dział prowadzony jest przez inną firmę. Nordstrom to jedyny dom towarowy w USA, któ­ry wciąż się rozwija. Dlaczego? Ponieważ jego kierow­nictwo zdaje sobie sprawę, iż dobry dom towarowy może zapewnić klientom […]

SZYBKOŚĆ POGŁOSEK

Pogłoski mogą rozchodzić się tak szybko jak pożar lub utknąć w martwym punkcie, a zależy to od kilkunastu czynników. Szybkość pogłoski to prędkość, z jaką się rozprzestrzenia. Nie wszystkie kategorie produktów cechuje ta sama prędkość pogłoski. Niektóre są bardziej warte omawia­nia niż inne. Dwa główne czynniki, od których zależy prędkość pogłoski, to poziom zaangażowania emocjo­nalnego […]

NEGATYWNE POGŁOSKI

Niektórzy specjaliści od marketingu nadal wyznają starą zasadę P. T. Barnuma dotyczącą jego cyrku. Barnum zwykł był mawiać: „Dopóki ludzie o tobie mówią, nieważne jest co i jak”. Gdyby to stwierdzenie było prawdą, strategie ani marki nie byłyby potrzebne. Źle skierowane, niewła­ściwe plotki mogą być bardzo niebezpieczne. Jeżeli roz­przestrzenianie się pozytywnych pogłosek można porów­nać do […]

POZYTYWNE PLOTKI

Felietonista New York Times, David Barboza, powiedział kiedyś: „Każda dobra reklama prowokuje rozmowy. Czy jednak każda rozmowa może sprowokować dobre rekla­my?”. Aby skłonić konsumentów do mówienia właściwych rzeczy, reklamodawca potrzebuje strategii sprawdza­jącej się w prawdziwych reklamach – nie tylko w gru­pach fokusowych. Świetnym przykładem sprawdzenia się w rzeczy­wistych rozmowach jest istniejąca od lat strategia zwią­zana […]

PLANOWANIE ODPOWIEDNIEJ STRATEGII

Często słyszymy słowo „strategia”, a jednak bardzo czę­sto publiczność otrzymuje reklamy pozbawione jasnego przekazu czy kierunku. Reklama, która nie wywiera więk­szego wrażenia, nie jest oparta na strategii, a jedynie na czymś, co komuś wydawało się strategią. Strategia nie­ostra i nieciekawa rodzi nieciekawą koncepcję kreatyw­ną dotyczącą czegoś, co nie jest warte omawiania. Dużo łatwiej jest stworzyć […]

ZARZĄDZANIE POGŁOSKAMI

Spece od marketingu boją się strategii opartej na pogło­skach, ponieważ uważają, iż trudno ją kontrolować. Kor­poracje i ich agencje reklamowe na ogół nie rozumieją roli działań public relations, które są niezbędne dla pro­wadzenia skutecznego marketingu opartego na pogło­skach. Zrozumienie i inteligentne zarządzanie działania­mi PR jest niezbędne. Nie ma jednak czego się obawiać. Jednym z powodów, […]