Archive for the ‘Wykorzystanie mediów’ Category

STRATEGICZNE PLANOWANIE MEDIÓW

Przez większość czasu istnienia reklamy koncepcja me­diów składała się jedynie z planowania i kupowania. Dowiedzcie się, gdzie powinniśmy umieścić nasze rekla­my, a potem kupcie nam to miejsce lub czas. Jednak do­tarcie do konsumentów staje się tak skomplikowane, że od roku 1997 nasza agencja stosuje do planowania me­diów te same zasady, które rządzą planowaniem strate­gicznym działań […]

AGENCJE REKLAMOWE MOGĄ ZNISZCZYĆ SIEĆ

W modelu biznesowym Internetu reklama potrzebna jest do pozyskiwania kapitału. Uważamy jednak, że obecne zachowania specjalistów zajmujących się sprzedawaniem reklam oraz pracowników agencji odpowiadających za kupowanie mediów prowadzi Internet w złym kierunku. Grozi to zniekształceniem tego środka przekazu do takie­go stopnia, że straci on wszelkie znaczenie i wiarygodność w oczach konsumentów, których stara się przyciągnąć. […]

SPRZECZNE KOMUNIKATY

Kiedy z jakąś marką wiążą się sprzeczne komunikaty, kon­sumenci wierzą na ogół w tę informację, która dotrze do nich z bardziej wiarygodnego środka przekazu. Weźmy jako przykład kasy chorych. Są one ostatnio obiektem gniewu i cynicznych komentarzy konsumentów. Takie re­akcje były napędzane wieloma pogłoskami i publikacja­mi w prasie, które znalazły nawet swoje odbicie w popu­larnych […]

TRANSFUZJA ZAUFANIA

Wyjątkowo skutecznym sposobem na przedarcie się poza bariery obronne jest użycie wysoce wiarygodnego środ­ka przekazu, aby przenieść nieco wiarygodności do me­dium cieszącego się mniejszym zaufaniem. Realizacja takiej operacji jest wyjątkowo skomplikowana i trudna. Posłużymy się tu przykładem wprowadzenia na rynek nowego sportowego samochodu BMW – modelu Z3. BMW postąpiło bardzo mądrze, kupując prawo do umieszcze­nia […]

PARADOKS WIARYGODNOŚCI

Z tworzeniem marki niszowej, kierowanej do grupy za­paleńców, wiąże się pewien dylemat. Kiedy staramy się powiększyć grono konsumentów, dochodzimy do rozwi­dlenia marketingowych dróg: istnieje odwrotnie propor­cjonalna relacja pomiędzy popularnymi, kierowanymi do masowego odbiorcy mediami o niskiej wiarygodności a mediami „partyzanckimi”, których grono odbiorców jest wąskie, lecz wiarygodność bardzo wysoka. Do napędza­nia wielkości sprzedaży potrzebne są […]

WYSYŁKA BEZPOŚREDNIA

Wysyłka bezpośrednia (direct mailing) to kontakt osobi­sty. Dzięki nowoczesnej technologii baz danych, wkrót­ce możliwe będzie dostosowanie każdego wysyłanego pakietu do poszczególnych potencjalnych odbiorców. Marketing bezpośredni zyskuje na sile, w miarę jak kon­sument coraz bardziej przywiązuje się do danej marki – ponieważ im więcej wiemy o konsumencie, tym łatwiej dostosować przekaz właśnie do niego. Dlatego też […]

TELEWIZJA

Główną cechą i wartością telewizji są emocje. Może ona zmienić twoje uczucia. Podczas wyborów prezydenckich, kiedy kończy się etap debat, większość widzów nie po­trafi powtórzyć słów kandydatów – mimo iż każdy z nich występował przez ponad godzinę, co stanowi czasowy ekwiwalent dwóch tysięcy reklam. Z całą pewnością jed­nak będą mogli przekazać swoje odczucia dotyczące każ­dego […]

REKLAMA ZEWNĘTRZNA

Atutem reklam na tablicach (billboardach) jest ich wiel­kość i lokalizacja. Większość tablic, zwłaszcza tych umieszczanych przy autostradach, jest bezpośrednia: „McDonald’s przy następnym zjeździe. Ostatnia możli­wość postoju na 38 milach”. O wiele ciekawsze są moż­liwości płynące z wykorzystywania wielkości tablic. Przy­kładem jest reklama przenośnego komputera firmy NEC, opatrzona hasłem „Faktyczna wielkość”. Gigantyczna tablica sprawiła, że laptop […]

PRASA CODZIENNA

Najbardziej wyrazistą cechą gazet jest to, że zawsze przy­chodzą na czas, zupełnie jak (co wcale nie dziwi) wiado­mości. Dlatego właśnie domy towarowe od ponad stu lat używają – z dobrym skutkiem – hasła reklamowego „Tylko dzisiaj”. Z tego samego powodu gazety były naszym głów­nym środkiem przekazu podczas kampanii reklamowej sieci Target, która w roku 1997 […]

RADIO

Radio przekazuje informacje, choć nie w tym samym za­kresie, co pisma. Za to naprawdę dobrze pozwala ci wy­korzystać wyobraźnię. W latach trzydziestych progra­my radiowe miały swoich wiernych słuchaczy, którzy nie ruszali się z foteli w salonie i wykorzystywali swoje umiejętności wyobrażania sobie wizualnego aspektu opowiadanej historii. Coraz trudniej jest natrafić na dobre reklamy radio­we – […]